تبلیغات
بچه های ده بالا - کرمانشاه نگین ایران زمین
شنبه 7 خرداد 1390

کرمانشاه نگین ایران زمین

   نوشته شده توسط: amin    

                                         

                                   

تاریخچه كرمانشاه

كرمانشاه یكی از باستانی ترین شهرهای ایران است كه گفته می‌شود توسط طهمورث دیو بند پادشاه افسانه‌ای پیشدادیان (2600تا 2800 سال پیش) ساخته شده است. برخی از مورخین بنای آن را به بهرام پادشاه ساسانی نسبت می‌دهند.دردوران هخامنشیان واشكانیان این شهر اهمیت زیادی داشته است..كرمانشاه در زمان ساسانیان به اوج عظمت خود می رسد وبه عنوان شبه پایتخت ایران -دومین پایتخت ساسانیان وهمچنین پایتخت تابستانی پادشاهان سلسله ساسانی(طاق بستان وشكار گاه خسرو پرویزآن گواه این واقعیت است)شناخته می شود.كرمانشاه از دوران باستان به عنوان دروازه ورودی آسیا به جلگه بین النهرین(قرار داشتن در مسیر راه شاهی یا همان ابریشم ونزدیک بودن به شهر مهم تیسفون یعنی پایتخت ساسانیان)معروف بوده و اهمیت بالایی داشته است.درآن دوران سه شهر مهم جاده ابریشم همدان-كرمانشاه وتیسفون بوده است. كرمانشاه در زمان قباد اول و انوشیروان ساسانی طلایی ترین دوران خود راتجربه می كند. در قرن چهارم یكی از مورخان اسلامی از كرمانشاه به عنوان شهری زیبا در میان اشجار و آبهای روان یاد كرده است. در اوایل حكومت شاه اسماعیل صفوی سلطان مراد آق قویونلر با 70 هزار نفر كرمانشاه و همدان را اشغال كرد. صفویه برای جلوگیری از تجاوز احتمالی امپراطوری عثمانی این شهر را مورد توجه قرار داد. در زمان شیخ علیخان زنگنه صدر‌اعظم صفوی، به آبادانی و رونق كرمانشاه افزوده شد ولی در دوره افشاریه مورد هجوم عثمانی‌ها قرار گرفت. اما نادر شاه، عثمانی‌ها را عقب راند ولی در اواخر زندگی نادر شاه، كرمانشاه با محاصره و تاراج عثمانی‌ها مواجه شد و دستخوش آشوب فراوانی گردید.  درزمان زندیه کریم خان که خود کرد بوده واز قبیله زند(قبیله کردنشین)میباشدودرواقع اولین سلسله کردها را بوجود می آورد در سفری که به عتبات عالیات داشته از شیراز به سمت غرب عازم می شود.وی در این سفر مسیر جاده ابریشم را برای زیارت انتخاب میکند.(جاده ابریشم از آسیای شرقی  شروع می شده واز طریق خراسان و  نواحی ری وساوه وهمدان وکرمانشاهان به بین النهرین وعراق امروزی  رسیده سپس با عبور از شام وسوریه امروزی به اروپا متصل می شده است.)در جریان سفر کریم خان تصمیم می گیرد در ناحیه کرمانشاه که همواره کاروان سراهای زیادی برای اسکان مسافران داشته است اقامت کند.این توقف با استقبال مردمان  وایلات وعشایر این خطه همراه شده وایل کلهر بزرگترین ایل غرب کشوروعظیم ترین ایل جهان کرد سریعا ترتیب استقبال از پادشاه وهیات همراه را به عهده میگیرد. در جریان این میهمانی واستقبال عظیم کریم خان با سردار محمد خان کلهررئیس این ایل دیدار می کند.(در آن زمان یعنی سال -1180ایلات در کشور از لحاظ سیاسی نظامی دارای قدرت زیادی بوده اند.)در اثنای این دیدار کریم خان با خواهر محمد خان آشنا شده واو را به همسری بر می گزیند.این وصلت به نفع کریم خان زند بوده است زیرا او با این کار می توانسته با عشایر منطقه پیوند بر قرار کرده ومانع شورش های احتمالی آنها گردد.به عنوان مثال ایل كلهر هنگام بازگشت كریم خان بیست هزار خانوار منطقه را به نشانه حمایت از پادشاه همراه وی به شیراز می فرستد.بعد از این وصلت رابطه کریم خان ومردمان منطقه در سطح عالی بوده وکریم خان به منطقه کرمانشاه توجه بیشتری داشته ودر سفر های دیگری به آنجا سرمی زند.در زمان فتحعلی شاه قاجارنیز اوضاع مناسب بوده است.فتحعلی شاه پسر ارشد خود محمد علی میرزا (دولت شاه)را به فرمان روایی کرمانشاه منصوب می کند.محمد علی میرزا توجه زیادی به شهر داشته وبناهای بسیاری را از خود به یادگار می گذارد که از جمله آنها می توان به مسجد دولت شاه ومجموعه دیوان خانه دولتی اشاره کرد.

 

در سال 1267 هجری قمری امام‌قلی میرزا از طرف ناصرالدین شاه به سرحدات كرمانشاه منصوب شد و مدت 25 سال در این شهر حكومت كرد و در همین دوره بناهایی را احداث و به یادگار گذاشت.(مانند تکیه معاون الملک) این شهر در جنبش مشروطه سهمی به سزا داشت ودر آن زمان که ایلات آذربایجان از شمال وبختیاری هااز جنوب ومشروطه خواهان - محمد علی شاه وتهران- را محاصره کرده بودند محمد علی شاه در پیامی محرمانه به سلطان داوود خان امیر اعظم کلهر-سردار مظفر-سهام الممالک-رییس ایل کلهرو بزرگترین وقدرت مند ترین شخص تاریخ ایل کلهر -که خود چندین بار با درگیری با حکومت های ناصردین شاه ومظفر الدین شاه ادعای پادشاهی ایران را کرده بود-از وی تقاضای کمک می کند.با علنی شدن این موضوع  در منطقه خبر به تهران میرسدو آیت الله بهبهانی از سران مشروطه برای پیگیری موضوع  عازم کرمانشاهان وشهر گیلان غرب کنونی میشود. (مقر اصلی ایل کلهروشهری که بعد ها رضاخان بعد از دیدار با علی آقا اعظمی - بعدا تو ضیح می دهم-می گوید این شهر چقدر سر سبز است ومانند گیلان خودمان است پس چه بهتر که نامش گیلان باشد.) پس از دیدار او با داوود خان وسران ایل کلهرآنها را متقاعد می کند که از مشروطه خواهان حمایت کنند.مراجع عظام آخوند خراسانی وسایرین نیز از نجف اشرف طی تلگراف هایی که به داوود خان می زنند از وی تقاضای همراهی با جنبش مشروطیت ومخالفت با استبداد صغیر محمد علی شاه را می گنند.(شایان ذکر است که داوود خان قبلا به دلایلی مخالف مشروطه خواهان بوده وبا محمد علی شاه همکاری داشته وسالار الدوله یعنی برادرمحمد علی شاه که شاه اورا از حکومت لرستان وبروجرد عزل کرده بود ومخالف شاه وحامی مشروطه خواهان بود رادر جنگ نهاوند همدان شکست داد. ولی بعد ها با جنبش مشروطه وسالار الدوله همراه شد.)در نهایت داوود خان به تقاضاهای مشروطه خواهان پاسخ مثبت داده وبا 5000سوار جنگی ودلاور به سمت کرمانشاهان حرکت کرده وطی برنامه ای از پیش تعیین شده کنترل مرکز استان را به دست گرفته و قوای دولتی را شکست می دهد .(رجوع به تاریخ ایل كلهر)بعدها درزمانی که رضا خان وزارت جنگ احمد شاه رادر اختیار داشت سلیمان خان(پسر داوود خان وازاقوام خانوادگی ما) که می دانست حکومت قاجاریه روبه اتمام است ورضا خان در اندیشه پادشاهی است وچون رضا خان در جنگ مشروطه با نیروهای قزاق وهمراه محمد علی شاه دربرابرپدرش بوده است از رضاخان نفرت داشت  وقتی که رضا خان در راه برگشت از زیارت عراق  بود در  گردنه پاتاق کرند غرب (همان جایی که سراب ریجاب یعنی بهشت گمشده واقع شده است.) تعدادی را  مامورکشتن وی نمود.در این بین فردی به نام علی آقا اعظمی از بزرگان ایل کلهر متوجه این نقشه شد وبافرستادن چند نفر به مرزقصر شیرین رضا خان واطرافیانش رااز این حیله آگاه نمود.آنگاه.رضاخان را سراسیمه از طریق پاوه به کر مانشاه آوردندواز آنجا به تهران منتقل نمودند.(1302شمسی-همان طور که می بینید کرمانشاه- کردهاو ایل کلهر در تاریخ ایران اهمیت بسیار زیادی داشته است.بزرگان این منطقه همواره در كشواهمیت زیادی داشته اند.مثلا آقای عباس خان امیر مخصوص قبادیان كلهر-پسر جوانمیر خان ونوه داوود خان- از بزر گان کلهروکرمانشاه که در دوره پهلوی چند دوره نماینده مجلس بوده واز آشنایان خانوادگی ما می باشد همواره با مقامات ارشد کشور در ارتباط بوده و اهمیت بالایی داشته است به صورتی كه هنگام تصادف مشکوکش -که می گویند کار حکومت محمد رضاشاه بوده است -وفوت ایشان وهمسرش در خیابان لاله زارپاریس اخبار مربوط به آن از رادیو سراسری ایران ودرتمامی روزنامه های كشورمنتشر میشود-در آن لحظه ای كه رادیو این خبر را اعلام نمود فرزندان او در منزل پدر بزرگ بنده بودند-پس از این واقعه دولت فرانسه با هواپیمای اختصاصی جنازه وی را از پاریس به نجف اشرف می آورد واو را در كنار جدش یعنی داوود خان دفن می كنند.به دنبال این واقعه در سراسر غرب ایران وایل كلهرعزای عمومی برقرار می شودعباس خان امیر مخصوص قبادیان كلهر بعد از داوود خان كلهر بزرگترین شخص تاریخ ایل كلهر بوده است او رییس العشایر غرب بود ودرراه مبارزه با رضاشاه اتحادیه غرب را تشکیل داد. در مهمانی عظیمی که پدر بزرگ بزرگوار بنده واز بزرگان منطقه کرمانشاه درسال 1330شمسی ترتیب داده بودند تعدادی از بزرگان ایل کلهر با دعوت از جمال امامی رییس مجلس وتعداد زیادی از بزرگان کشوردرآن شرکت می کنند. ) این چنین علی آقاباعث عوض شدن تاریخ ایران شدو رضاشاه بعد ها در زمان پادشاهی همواره در سفر به کرمانشاه با وی دیدار می کردواو را به ریاست ایل کلهر منصوب نمود.همچنین رضا شاه که از قد رت عشایر آگاه بود سران همه عشایر کشور را سرکوب کردوتحت عنوان تخت قاپو شدن (اسکان اجباری عشایر در شهرها)به شدت از قدرت عشایر کاست. کرمانشاه در جنگ جهانی اول و دوم به تصرف قوای بیگانه در آمد و پس از پایان جنگ تخلیه شد.کرمانشاه در زمان پهلوی از شهر های مهم ایران بود ودراولبن تقسیم بندی استانی کشوردرسال 1316که ایران به 10 استان  تقسیم شد کرمانشاه به عنوان یکی از استان های آن زمان شناخته شد.(درآن موقع استان های کشورشامل آذزبایجان شرقی-آذربایجان غربی-اصفهان-خراسان-خوزستان-فارس-کرمان-کرمانشاه-گیلان ومازندران بودند.)استان کرمانشاه درآن زمان شامل استان های همدان -کردستان لرستان- ایلام وکرمانشاه امروزی بود و پنجمین استان ایران از لحاظ وسعت بود (معروف به استان 5) همچنین کرمانشاه درانقلاب اسلامی ایران نقش زیادی داشت وبا هدایت های بزرگانی همچون آیت آلله اشرفی اصفهانی(امام جمعه کرمانشاه وپنجمین شهیدمحراب)آیت ا... حاج آخوند وخاندان آل آقااز بزرگترین وقدیمی ترین خانواده های کرمانشاه قیام هایی بر ضد حکومت پهلوی ترتیب داد.درابتدای انقلاب استان های کرمانشاه - کردستان وآذربایجان غربی محل در گیری های سیاسی وقومی گروه های کرد بود(مانند حزب دموکرات کردستان که در سال 1325 درمهاباد تشکیل شد و1ماه پس از انقلاب ادعای خود مختاری مناطق کرد نشین ایران را مطرح نمودواحزاب کومله ودویچه وله و....) با تشدید درگیری ها این گروه ها توانستند تعدادی از شهر ها ومناطق استان های آذربایجان غربی -کردستان وکرمانشاه را تصرف کنند(همانند مهاباد-بوکان-سردشت-سقز-بانه-مریوان -سنندج-نوسود-نودشه-پاوه -ثلاث باباجانی سرپل ذهاب و...) که شهید چمران درستاد جنگ های نا منظم به مقابله با آنها پرداخت.( همچنین شهیدانی همچون باكری-صیاد شیرازی که به فرماندهی عملیات غرب رسید-خرازی و...)کرمانشاه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، خسارات زیادی دید.به طوریکه جنگ از کرمانشاه شروع شد(با اولین حملات اززمین وهوا در 31 شهریور 1359)ودر کرمانشاه تمام شد(با عملیات مرصاد در5مرداد سال1367 ودر نزدیکی کرمانشاه برای مقابله با مجاهدین خلق وبه فرماندهی شهید صیاد شیرازی که بعدها درسال 1378توسط این گروه به شهادت رسید.)کرمانشاه یکی از کانون های مهم جنگ بود وبه دلیل اهمیت ممتاز سیاسی واقتصادی بارها مورد هجوم دشمن واقع شد.شهرها وتاسیسات استان همانند کارخانه قند اسلام آباد-کارخانه قند بیستون -پالایشگاه کرمانشاه-پتروشیمی کرمانشاه وبیستون ونیروگاه برق بیستون وسایر صنایع استان همواره هدف بمب ها وحملات عراق قرار می گرفت.عراق در طی جنگ شهر هایی همچون خسروی -  قصر شیرین - سر پل ذهاب -گیلان غرب (دومین شهر قهرمان ایران)-کرند غرب واسلام آبادغرب را تصرف کرد.                                                                                                            هم اکنون کرمانشاه به عنوان یکی از کلان شهر های ایران (14کلان شهر ایران که شامل شهرهای بالای پانصد هزار نفر می شود عبارتند از تهران- مشهد-اصفهان- تبریز-كرج -شیراز-اهواز-قم-كرمانشاه -ارومیه -زاهدان- رشت-کرمان وهمدان )ومرکز منطقه غرب کشوراز اهمیت بالایی برخوردار است.(مادرشهرهای کرد جهان، بزرگترین،زیباترین ومهم ترین شهر کرد زبان جهان -شامل30میلیون نفر اعم ازغرب ایران ازآذربایجان غربی تااستان ایلام وبرخی نواحی مانند قوچان وبجنورد درخراسان ومناطقی پراکنده در شمال وسایر جاهای کشورمان با5میلیون-عراق با7میلیون-ترکیه با15میلیون وسایرمناطق جهان شامل سوریه-آذربایجان- ارمنستان وغیره با3میلیون) موقعیت ارتباطی مناسب که شمال غرب را به جنوب متصل می کند ودرمسیرجاده ابریشم وعتبات عالیات قرار داشتن و مرزی بودن ( داشتن 325kmمرزمشترک با کشورعراق وپایانه های مرزی بین المللی پرویز خان  و خسروی در قصرشیرین که پایانه مرزی خسروی بزرگترین پایانه مرزی ایران وخاورمیانه بوده و15%کل صادرات کشورازطریق این مرز صورت می گیرد.) وهمچنین آب وهواوخاک مناسب بر این اهمیت می افزاید.استان كرمانشاه از لحاظ تنوع  آب وهوایی (چهار فصل بودن وداشتن نواحی سرد در اكثر مناطق استان ونواحی کمی با آب وهوای نیمه گرم )وهمچنین گوناگونی قومی و مذهبی به هند ایران مشهور است.        

پاوه

طبیعت کرمانشاه -پاوه

طبیعت کرمانشاه-پارک کوهستان


                                    نمایی از طبیعت  گیلان غربطاق بستان وسرابش

طبیعت کرمانشاه

 

كوه شاهو-بین نودشه و پاوه

 

شاهو در قلب اورامانات

جنگل های شاهو-منطقه اورامانات                                                     سراب بیستون


نمایی از سراب بیستون ازبالای کوه بیستون

تکیه بیگلر بیگی کرمانشاه

      

چشمه کانی بل روستای هجیج -پاوه-کرمانشاه -که به خاطر زلالی وعظمتش درفهرست آثار ملی ثبت شده(آب معدنی را هم از همین جا میگیرند)

آبشار پیران

آبشار پیران -سرپل ذهاب-کرمانشاه -بلندترین آبشار ایران

آبشار پیران

آبشار پیران

پرونده:Kermanshah-above of mountain.JPG

عکس شهر

نمایی از پل روگذر ولایت

خانه باروق-مربوط به دوره قاجار

شهرمرزی نودشه(  آلپ ایران )-استان کرمانشاه

  نمایی از طاق بستان (طاق های بزرگ وکوچک ساسانی)-  درطاق بزرگ قسمت بالاسمت چپ تصویر محمد علی میرزادولت شاه( پسرفتحعلی شاه قاجاروحاكم وقت كرمانشاه) دیده میشود.

درتصویر سمت راست صحنه تاج گذاری شاهنشاه اردشیر دوم دیده می شود.

شایان ذكر است كه در محوطه تاریخی طاق بستان سرستون هایی وجود دارد

كه از بی نظیر ترین آثار دوره ساسانی اند كه نمونه آنها در هیچ جای دیگر دنیا یافت نمی شود.

این سرستون ها برای ساخت كاخی تهیه شده اند اما به دلیل ساخته نشدن كاخ هرگز به كار گرفته نشده اند.

 

bistoon

 

Taghbostan Boulvard  بلوار طاقبستان

  نمایی از کتیبه ی بیستون-بزرگترین و وطولانی ترین کتیبه جهان که توسط داریوش هخامنش تصویرشکست پادشاه روم بر روی کوه حک شده است.

داریوش در این كتیبه كه به سه زبان فارسی باستان-ایلامی و اكدی(بابلی) نوشته شده است

ماجرای شكست مغ گئومات كه به دروغ خود را بجای بردیا (پسر كوروش) جازده بودوادعای پادشاهی 

ایران راداشت(بافریب مردم)

را به تصویر می كشد.(در تصویر گئومات زیر پای داریوش قرار داردو یارانش اسیرند.)داریوش در این

كتیبه میگوید من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه كشور ها پسر ویشتاسب و

نوه ارشام هخامنشی ام.در محوطه تاریخی بیستون آثار دیگری همچون فرهاد تراش-مجسمه هركول

نقش بر جسته بلاش وگودرز دوم وكتیبه شیخ علی خان زنگنه (از بزرگان كرمانشاه)و...نیز دیده میشود.

هم اكنون این مجموعه به عنوان هشتمین اثر ایران در فهرست فرهنگی تاریخی میراث جهانی یونسكو ثبت شده است.

بااستفاده از اطلاعات نوشته شده در این كتیبه توانسته اند در باره دیگر آثار تاریخی دوره هخامنشیان

ومحل آنها در سراسر عالم آگاهی پیدا كنند واطلاعاتی در مورد این حكومت بدست آورند.


                                                                بلوار طاق بستان


                                               میدان آزادی-مرکز شهر(گاراژ)


کارخانه سیمان سامان -ماهیدشت -کرمانشاه(بزرگترین کارخانه سیمان ایران-افتتاح سال 1389)

                      پیشرفته ترین ومجهز ترین کارخانه سیمان ایران وخاور میانه

                                                                                                  

                میدان آزادی                                                                                                                                                                                     

   پرونده:Fpnurses.jpg   

                        فرح پهلوی همسر شاه وملكه وقت ایران(نایب السلطنه) در بازدیداز پرستاران

                                                      در یكی از بیمارستان های كرمانشاه

                                                                                                                       

                                  کارخانه روغن نازگل ماهیدشت-کرمانشاه

  اولین تولیدکننده روغن نیمه جامد بدون ترانس درکشور-واحد برگزیده صنعتی ایران وجهان


           بزرگترین کارخانه تولید کننده روغن درجهان-متعلق به خاندان مدلل از اقوام ما


طبیعت بهاری در كرمانشاه

طبیعت بهاری در كرمانشاه

کرمانشاه

Kermanshah Airport

فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه

 

پارک کوهستان-طاقبستان


بارش برف در كرمانشاه

طاق بستان

بارش برف در كرمانشاه

بالای پاساژارگ -یک روز برفی -کرمانشاه

بلوار اس

 

نمایی از بالاشهر-کسری-بلوارسجاد


طاق بستان

                         طاق بستان

++ Kermanshah - Nowrouz 1389 ++ Airport Sq.

 

میدان ورودی شهر

تکیه معاون الملک

نمایی از پل جانبازان

 

کرمانشاه - بلوار بهشتی - سازمان بورس و اوراق بهادار

بورس کرمانشاه


نمای یكی ازمجموعه نقوش آنو بانی نی (مربوط به 4800سال پیش-تمدن لو لو ئی ها)

این نقش برجسته وكتیبه های آن از قدیمی ترین آثار تاریخی ایران وجهان است.

باستان شناسان با برسی شباهتای میان این سنگ نوشته با كتیبه بیستون می گویند كه داریوش

كتیبه بیستون را با الهام از این اثر ایجاد نموده است.

شهرستان سرپل ذهاب -استان كرمانشاه(این اثر آماده قرار گیری در فهرست یونسكو است.)

استان کرمانشاه از باستانی ترین مناطق کشور است.(مهد تمدن ایران زمین) برای مثال

سابقه سکونت در استان به دو یست هزار سال پیش می رسد.(تپه های گاکیه در شرق شهر کرمانشاه و غرب شهرهرسین -اولین زیستگاه بشری)

اولین روستای خاور میانه در شهرستان هرسین واقع در استان کرمانشاه بوده است.(11000سال پیش)

سابقه تمدن های منطقه به 5000سال پیش(تمدن لو لو ئی ها-ایلامی هاو...)می رسد.

سابقه شهر نشینی 3000سال پیش

پرونده:Kermanshah-1317.jpg

پرونده:Kermanshah-1310.jpg

عکس های قدیمی کرمانشاه

پالایشگاه کرمانشاه(داخل شهر)نیروگاه برق بیستون کرمانشاه-بزرگترین نیروگاه ایران وخاورمیانه(باطرح توسعه-بزودی)

ظرفیت تولید برق2000مگاوات

عکس های معبد آناهیتا - کنگاور -کرمانشاه- بزرگترین بنای سنگی کشور

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

كتابخانه مركزی

عکس های دانشگاه رازی کرمانشاه

اولین دانشگاه استان کرمانشاه-غرب ایران وتمامی مناطق کردنشین جهان

افتخارات

کسب مقام اول دربین کلیه دانشگاه ها وموسسات علمی پژوهشی ایران از لحاظ شاخص های اساسی علمی درسال2006

وسوم در بین دانشگاه های کشورهای اسلامی

دانشگاه رازی کرمانشاه به لحاظ تعداد مقالات بین المللی ISIازسال 1990تا2008

در بین دانشگاه های کشورهمواره مقام اول را داشته است.

این دانشگاه هم اکنون با داشتن بیش از 15000دانشجو

از بزرگترین دانشگاه های ایران است.

ولی خب به پای دانشگاه من که نمی رسه

   نقشه مناطق کرد نشین جهان

زبان کردی از زبان های زنده دنیا است. 

این زبان درایران وکشور های هم جوارازاهمیت بالایی برخوردار است. 

همچنین زبان کردی یکی از زبان های رسمی کشور عراق است

ومنطقه کردستان عراق به صورت خودمختار وحتی فدرالی اداره می شود.

دراستان فارس وشهرشیراز هم کردها زندگی می کنند.

برای مثال در شهر شیراز تعداد بسیاری از آنهادرچهارراه ستارخان زندگی می کنند.

(روبه روی بیمارستان دکترخدادوست)

شهر کرمانشاه از منظر پارک کوهستان

                            نمایی از شهر كرمانشاه-میدان ارشاد (زولبیا سابق-سال1376)  

          نمایی از غار قوری قلعه شهرجوانرود-استان کرمانشاه

          طولانی ترین غار آبی آسیا ودومین در جهان(3800متر طول دارد)

                                                 زیباترین وشگفت انگیز ترین غار جهان

سراب نیلوفر کرمانشاه بزرگترین سراب نیلوفری جهان(مملواز گل های نیلوفر)

استان کرمانشاه به سرزمین سراب ها مشهور است.

نمایی از بالا ---زیبایی برف در بلوار نوبهار کرمانشاه

نوبهار

     طبیعت پاوه

 پاوه-مشهور به هزار ماسوله

نمای از شهر کرمانشاه

نمایی ازشهرکرمانشاه- عروس شهر های کرد جهان-درکنارکوه پرآو